Mid-page advertisement

Những tiêu chí nhà thầu cần đáp ứng để có tư cách hợp lệ khi tham dự thầu

Thứ sáu - 05/07/2024 04:09
Tham gia đấu thầu là cơ hội để các doanh nghiệp, cá nhân ký kết hợp đồng và thực hiện dự án cho các chủ đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tham gia đấu thầu, nhà thầu cần đáp ứng các tiêu chí nhất định để đảm bảo năng lực và uy tín khi thực hiện dự án. Cụ thể là những tiêu chí nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Huongdandauthau.vn nhé!
Những tiêu chí nhà thầu cần đáp ứng để có tư cách hợp lệ khi tham dự thầu
Những tiêu chí nhà thầu cần đáp ứng để có tư cách hợp lệ khi tham dự thầu

Theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu khi tham dự thầu cần đáp ứng  những nội dung sau để có tư cách hợp lệ: 

1. Đối với nhà thầu là tổ chức

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

1.1. Quy định với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước/ nước ngoài

Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: Có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài.

1.2. Phải hạch toán tài chính độc lập

1.3. Điều kiện về pháp lý

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

1.4. Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

1.5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật Đấu thầu 2023, cụ thể như sau:

Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 
1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:
 
a) Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, quản lý dự án, giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế;
b) Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển;
c) Nhà thầu tư vấn thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển;
d) Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó hoặc là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó.
 
2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và với các bên sau đây:
 
a) Các nhà thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; nhà thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;
b) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.
 
3. Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhau.
 
4. Nhà thầu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 
a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 30% của nhau;
c) Nhà thầu không có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;
d) Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc phần vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.
 
5. Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:
 
a) Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu;
b) Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu; nhà thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh.

1.6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu 2023, cụ thể:

3. Thẩm quyền quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu được quy định như sau:
 
a) Người có thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự án đầu tư kinh doanh, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình;
b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương;
c) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ và trên phạm vi toàn quốc.

1.7. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

1.8. Có tên trong danh sách ngắn

Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

1.9. Điều kiện dành cho các nhà thầu nước ngoài

Đối với nhà thầu nước ngoài, phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

nhà thầu xây lắp
Nhà thầu tham dự thầu (Hình minh họa)

2. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh

Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm d, đ, e và h khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2023.

3. Đối với nhà thầu là cá nhân

Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân.
 • Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp trong trường hợp pháp luật có quy định.
 • Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm e và điểm g khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2023.

Nội dung trên Huongdandauthau.vn đã chia sẻ đến các nhà thầu nội dung về những tiêu chí cần đáp ứng để có tư cách hợp lệ khi tham dự thầu. Hy vọng sẽ giúp bạn có thể có thêm nhiều kiến thức bổ ích để quá trình tham dự thầu đạt hiệu quả cao hơn.

Trường hợp cần được hỗ trợ cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan đến lĩnh vực đấu thầu hoặc tư vấn liên quan đến tình huống đấu thầu, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Phượng Hoa

 Tags: nhà thầu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay1,466
 • Tháng hiện tại21,647
 • Tổng lượt truy cập1,063,104

Liên hệ

 • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904634288
 • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây