Mid-page advertisement

Đấu thầu quốc tế và những thông tin nhà thầu cần biết

Thứ tư - 26/07/2023 05:22
Hiện nay hợp tác quốc tế đang được đẩy mạnh, tạo điều kiện hợp tác cùng có lợi giữa các nhà thầu trong và ngoài nước. Từ đó đấu thầu quốc tế cũng được đẩy mạnh và trở thành phương thức đấu thầu hiệu quả, giúp cho nhà thầu, nhà đầu tư có cơ hội tham dự thầu quốc tế khi gói thầu trong nước không áp dụng được. Vậy đấu thầu quốc tế là gì, hãy cùng Huongdandauthau.vn tìm hiểu bài viết dưới đây.
Đấu thầu quốc tế và những thông tin nhà thầu cần biết
Đấu thầu quốc tế và những thông tin nhà thầu cần biết
 1. Thế nào là đấu thầu quốc tế?

Đấu thầu quốc tế được quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 như sau: "Đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu".
Đấu thầu quốc tế được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Đối với gói thầu mà không có nhà thầu trong nước nào đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

 • Đối với các dự án sử dụng vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc của nước ngoài có quy định trong Điều ước là phải đấu thầu quốc tế.

 1. Điều kiện tổ chức Đấu thầu quốc tế

Theo khoản 1 Điều 15 của Luật Đấu thầu 2013 quy định, việc tổ chức đấu thầu quốc tế phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

2. Đối với đấu thầu quốc tế:

a) Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá. Trường hợp hàng hóa thông dụng, đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Lưu ý: Đấu thầu quốc tế chỉ được thực hiện trong trường hợp nhà thầu Việt Nam không thể thực hiện được gói thầu.

 1. Các mốc thời gian trong Đấu thầu quốc tế

Các mốc thời gian trong Đấu thầu quốc tế được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu 2013.

hddt vn (2)
Mốc thời gian quy định cứng
- 3 ngày làm việc: Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu; Thời gian sửa đổi hồ sơ
 • Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là thời gian Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 • Đối với sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 

- 5 ngày làm việc: Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất; Thời hạn thông báo kết quả

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 • Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

- 10 ngày làm việc: Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm; Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu; Thời gian chuẩn bị E-HSDT

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước, 

 • Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước.

 • Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 10 ngày đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- 15 ngày làm việc: Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu quốc tế

 • Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu; 

- 20 ngày làm việc: Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm quốc tế; Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, đồng nghĩa với thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước (Trừ trường hợp đấu thầu qua mạng).

 • Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Lưu ý: Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án)

- 30 ngày làm việc: Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất; Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển quốc tế

 • Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 • Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 • Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu = thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu + 30 ngày.

- 40 ngày làm việc: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu quốc tế; Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất quốc tế

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

 • Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- 60 ngày làm việc: Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu quốc tế

 • Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Lưu ý: Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án)

 1. Đồng tiền dự thầu đối với đấu thầu quốc tế

Đồng tiền dự thầu đối với đấu thầu quốc tế được quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Đấu thầu 2013

2. Đối với đấu thầu quốc tế:

a) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền;

b) Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải quy đổi về một đồng tiền; trường hợp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi;

c) Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam;

d) Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

Dựa vào quy định được nêu trên, trong hồ sơ mời thầu, các nhà thầu được phép nộp đề xuất bằng nhiều loại đồng tiền khác nhau. Thông thường, khi tham gia đấu thầu trong nước, các nhà thầu chỉ có thể chào thầu bằng đồng Việt Nam (VNĐ), trong khi đấu thầu quốc tế yêu cầu các nhà thầu chào thầu bằng đồng tiền của nước ngoài, thường là USD.

 1. Làm sao để “săn” TBMT/KHLCNT quốc tại Việt Nam?

Để tìm kiếm thông tin các gói thầu quốc tế dễ dàng, nhà thầu có thể sử dụng phần mềm DauThau.info. Phần mềm chuyên phân tích, sàng lọc thông tin thầu, có khả năng “lọc” các gói thầu quốc tế phù hợp với nhu cầu của nhà thầu, với các tính năng ưu việt như:

 • Sử dụng bộ lọc của phần mềm để tìm kiếm/sàng lọc các gói thầu đang được mời thầu quốc tế mà mình quan tâm.

 • Lọc thông minh TBMT/KHLCNT

 • Nhận email thông báo về gói thầu quốc tế mới được đăng tải (TBMT/KHLCNT) phù hợp điều kiện tìm kiếm

 • Xem danh sách các TBMT & KHLCNT nhà thầu của cùng đơn vị mời thầu

Việc tra cứu gói thầu quốc tế cũng cực kỳ đơn giản, nhà thầu chỉ cần tạo bộ lọc với từ khóa phù hợp với nhu cầu, sau đó hệ thống sẽ gửi kết quả về email mỗi khi có gói thầu quốc tế mới.

Cụ thể, tại trang chủ DauThau.info ⇒ Chọn Bộ lọc của bạn ⇒ Điền vào thông tin bộ lọc ⇒ Đợi hệ thống gửi kết quả về email (xem hình bên dưới).

Screenshot 2023 07 26 155701
Tạo bộ lọc tìm kiếm gói thầu xây lắp - Đấu thầu quốc tế

*** Lưu ý: Để sử dụng được tính năng này, nhà thầu cần đăng ký sử dụng gói VIP1QT, VIP2QT - Phần mềm săn tin mời thầu Quốc tế của Việt Nam của phần mềm DauThau.info.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến đấu thầu quốc tế mà Huongdandauthau.vn gửi đến quý nhà thầu. Trường hợp có thắc mắc và cần hỗ trợ giải đáp, Quý nhà thầu vui lòng liên hệ:

Nguồn: https://dauthau.asia/news/tin-tuc/dau-thau-quoc-te-894.html 

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay572
 • Tháng hiện tại26,836
 • Tổng lượt truy cập1,031,952

Liên hệ

 • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904634288
 • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây