Mid-page advertisement

Phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh lại hợp đồng không?

Chủ nhật - 27/08/2023 23:03
Ở bài viết trước Huongdandauthau.vn đã gửi đến các nhà thầu những thông tin về Hợp đồng trọn gói, ở bài viết này quý nhà thầu sẽ cùng giải đáp câu hỏi mà rất nhiều nhà thầu, chủ đầu tư quan tâm đó là: Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói không?
Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?
Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?
 1. Thế nào là hợp đồng trọn gói?

Hợp đồng trọn gói được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu 2013hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

Còn theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP tại khoản 2 Điều 36 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói chỉ được phép điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

Như vậy: Theo các quy định được nêu trên, hợp đồng trọn gói chỉ được phép điều chỉnh cho những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký hoặc những trường hợp bất khả kháng, còn về cơ bản thì giá và khối lượng trong hợp đồng trọn gói là cố định.

 1. Trường hợp phát sinh khối lượng công việc ngoài hợp đồng được quy định như thế nào?

Khi phát sinh khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký, việc điều chỉnh khối lượng công việc được quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cụ thể:

2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).
Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.
3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

 1. Các bước thực hiện điều chỉnh công việc phát sinh nằm ngoài hợp đồng trọn gói

Nhà thầu có thể điều chỉnh lại công việc phát sinh nằm ngoài hợp đồng trọn gói. Việc thực hiện điều chỉnh công việc phát sinh được thực hiện theo 3 bước cụ thể như sau: 

phát sinh hdtg2 (3)

Điều chỉnh phát sinh khối lượng công việc nằm ngoài hợp đồng trọn gói

Bước 1: Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất khối lượng công việc phát sinh ngoài phạm vi công việc trong hợp đồng đã ký

Theo như quy định tại điểm a khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã được nêu rõ ở mục 2 ở trên, có 03 trường hợp để điều chỉnh khối lượng công việc ngoài phạm vi công việc trong hợp đồng đã ký, cụ thể:

 • Trường hợp 1: Khối lượng công việc phát sinh không vượt giá gói thầu ⇒ Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, ký kết phụ lục bổ sung.

 • Trường hợp 2: Khối lượng công việc phát sinh vượt giá gói thầu ⇒ Chủ đầu tư và nhà thầu cùng thỏa thuận như trên nhưng phải có quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

 • Trường hợp 3: Chủ đầu tư và nhà thầu không thỏa thuận được về khối lượng công việc phát sinh ⇒ Khối lượng công việc phát sinh đó hình thành gói thầu mới.

Bước 2: Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thống nhất đơn giá đối với các khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện hợp đồng trọn gói

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn về điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói thì:

1. Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Đối với hợp đồng thi công xây dựng có những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký: áp dụng đơn giá trong hợp đồng để Điều chỉnh giảm giá hợp đồng. Khi ký hợp đồng trọn gói, các bên cần có bảng đơn giá kèm theo để thuận lợi cho việc Điều chỉnh giảm, và bảng đơn giá này chỉ dùng để Điều chỉnh giá đối với khối lượng không thực hiện trong hợp đồng.

3. Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng được xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. Có thể áp dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký kết; hoặc đơn giá xác định theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá mới cho khối lượng công việc bổ sung, phát sinh bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng.

Bước 3: Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng 

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 68/2019/NĐ-CP thì:
1. Dự toán xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp:
a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng;
b) Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán kể cả chi phí dự phòng do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.
2. Dự toán xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.
3. Trường hợp dự toán xây dựng điều chỉnh do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt điều chỉnh của mình.
4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự toán xây dựng. Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán của dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Trên đây là những giải đáp cho câu hỏi: “Phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh lại hợp đồng không?” mà Huongdandauthau.vn gửi đến quý nhà thầu. Trường hợp có thắc mắc và cần hỗ trợ giải đáp, Quý nhà thầu vui lòng liên hệ:

Nguồn: https://dauthau.asia/news/tu-lieu-cho-nha-thau/co-duoc-dieu-chinh-hop-dong-khi-phat-sinh-khoi-luong-cong-viec-trong-hop-dong-tron-goi-609.html

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay609
 • Tháng hiện tại26,873
 • Tổng lượt truy cập1,031,989

Liên hệ

 • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904634288
 • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây