Mid-page advertisement

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu

Thứ sáu - 30/06/2023 22:44
Yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu là một nội dung quan trọng có trong phần lớn các gói thầu. Vậy yêu cầu nguồn lực tài chính cho nhà thầu là gì, hãy cùng Huongdandauthau.vn tìm hiểu ở bài viết sau đây
Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
 1. Nguồn lực tài chính là gì

Nguồn lực tài chính hay năng lực tài chính của nhà thầu được hiểu là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính của nhà thầu. Khi đảm bảo được năng lực tài chính tức là nhà thầu có khả năng để huy động vốn tiến hành các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới việc đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, hướng tới tối đa hóa giá trị nhà thầu.

 1. Xác định yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu

Nguồn lực tài chính được tính bằng tổng giá trị các tài sản có khả năng dễ dàng thanh toán hoặc truy cập vào tài sản dễ dàng thanh toán có sẵn, bao gồm cả khoản tín dụng và các nguồn tài chính khác. Tài sản có khả năng thanh toán cao bao gồm tiền mặt và tương đương tiền mặt, công cụ tài chính ngắn hạn, chứng khoán có thể bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm..

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được tính theo công thức sau:

 • Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng))

Thông thường yêu cầu hệ số "t" trong công thức này là 3.

 • Đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = 30% x Giá gói thầu

 1. Nhà thầu cần chuẩn bị gì để chứng minh đáp ứng đủ yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu?

Có nhiều phương pháp để nhà thầu chuẩn bị nguồn lực tài chính cho gói thầu, tuy nhiên có các phương pháp phổ biến sau:

 • Phương pháp thông thường và đơn giản nhất là nhà thầu cung cấp một bản scan cam kết tín dụng từ một tổ chức tín dụng hợp pháp hoạt động tại Việt Nam. Trong cam kết này, tổ chức tín dụng cam kết cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu, với mức tín dụng tối thiểu bằng giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

 • Nhà thầu cũng có thể khai báo các khoản tiền mặt, công cụ tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn, hạn mức tín dụng (cấp bởi ngân hàng)... sau đó trừ đi nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện chưa hoàn thành. Như vậy, nhà thầu sẽ xác định được số tiền còn lại, lớn hơn hoặc bằng số tiền yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

 • Ngoài ra nhà thầu cần cung cấp danh sách các hợp đồng thực hiện và nguồn thanh toán. Thông tin này bao gồm: tên dự án, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện và khách hàng (Theo mẫu số 08B và Mẫu số 08C).

Mẫu số 08B (Webform trên Hệ thống) 

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH (1) 

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng)(*) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 08C Chương này.

 

Nguồn lực tài chính của nhà thầu

STT

Nguồn tài chính

Số tiền (VND)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

 

Ghi chú:

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.

Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:

NLTC = TNL – ĐTH

Trong đó:

- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;

- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (nêu tại Mẫu này);

- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (nêu tại Mẫu số 08C).

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng số 01: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III.

Trường hợp trong E-HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét đáp ứng quy định tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu. Bản cam kết cung cấp tín dụng bao gồm các điều kiện để được ngân hàng cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về tín dụng vẫn được chấp nhận; bên cạnh việc sử dụng cam kết cung cấp tín dụng, nhà thầu vẫn phải kê khai thông tin theo Mẫu này và Mẫu số 08C.

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

(*) Hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức còn được sử dụng) là tổng hạn mức tín dụng còn lại trong tất cả Hợp đồng tín dụng mà Nhà thầu được phép sử dụng.

Mẫu số 08C (Webform trên Hệ thống)

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG

CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN (1) 

STT

Tên hợp đồng

Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)

Ngày hoàn thành hợp đồng

Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)

 

Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế

(B)(3)

Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng

(B/A)

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH)

 

*** Ghi chú:

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Tóm lại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu, nhà thầu cần chuẩn bị các tài liệu liên quan như báo cáo tài chính, giấy chứng nhận vốn điều lệ, hợp đồng dự án đã hoàn thành và các thông tin khác để chứng minh khả năng tài chính của mình.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến yêu cầu về nguồn lực tài chính cho nhà thầu mà Huongdandauthau.vn gửi đến quý nhà thầu. Trường hợp có thắc mắc và cần hỗ trợ giải đáp, Quý nhà thầu vui lòng liên hệ:

Nguồn: https://dauthau.asia/news/tu-lieu-cho-nha-thau/yeu-cau-ve-nguon-luc-tai-chinh-cho-goi-thau-673.html 


 

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay512
 • Tháng hiện tại26,776
 • Tổng lượt truy cập1,031,892

Liên hệ

 • Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904634288
 • Email: contact@dauthau.asia
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây